Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden2020-05-06T12:19:15+02:00

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle producten, cursussen, modulen, diensten die ik bied via hannekenijland.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Hanneke Nijland Communicatiemanagement.

1. Definities Algemene Voorwaarden

Deelnemer: iemand die een product of dienst afneemt bij hannekenijland.nl

Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de deelnemer en hannekenijland.nl: inschrijving, algemene voorwaarden en overige gemaakte afspraken.

Aanmelding: deelnemer laat per mail, telefoon of app weten dat hij 1 van de producten of diensten van hannekenijland.nl afneemt.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de overeenkomst.
2.2. De deelnemer gaat er bij aanmelding mee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Hannekenijland.nl verwijst bij inschrijving naar deze voorwaarden, zodat deelnemers ze door kunnen nemen.
2.3.  Hannekenijland.nl kan deze algemene voorwaarden altijd wijzigen, en stelt deelnemers op tijd op de hoogte van eventuele wijzigingen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de deelnemer sluit hannekenijland.nl uit.

3. Totstandkoming overeenkomst m.b.t. aanmelding voor producten en diensten van hannekenijland.nl
3.1. Een overeenkomst komt tot stand als een deelnemer na zijn of haar aanmelding een deelnamebevestiging van hannekenijland.nl ontvangt.
3.2. De deelnemer garandeert dat de door hem of haar opgegeven gegevens bij aanmelding helemaal kloppen en volledig zijn. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onjuist of onvolledig doorgeven van zijn of haar gegevens.
3.3. Hannekenijland.nl kan een overeenkomst met de deelnemer bij wanprestatie van de deelnemer eenzijdig beëindigen. Ook de toegang tot het aanbod van hannekenijland.nl kan dan gestopt worden.
3.4. Hannekenijland.nl heeft vervolgens de verplichting om deelnemers te bieden waarvoor zij zich hebben aangemeld.
3.5. vanwege verbetering van de kwaliteit houdt hannekenijland.nl het recht tussentijds aanpassingen te doen aan haar producten en diensten.
3.6. Wanneer er onvoorzien één van de afspraakdata- en tijden komt te vervallen, mag hannekenijland.nl die tijd op een andere manier invullen.
3.7. Hannekenijland.nl is niet aansprakelijk voor en hoeft geen vergoeding of inhaaloptie te bieden als een deelnemer om wat voor reden dan ook niet aanwezig is op al gemaakte afspraakdata en -tijden.
3.8. Alle aanbiedingen van hannekenijland.nl zijn vrijblijvend. We doen ze onder voorbehoud van de beschikbaarheid. Eventuele vergissingen of fouten zijn niet bindend. Elke aanbieding geeft alle informatie zodat deelnemers duidelijk weten wat wederzijdse rechten en plichten zijn.

4. Herroepingsrecht
4.1. De  deelnemer heeft het recht om een overeenkomst tot 14 kalenderdagen na totstandkoming kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Eventuele kosten met betrekking tot het terugsturen van geleverde zaken zijn voor rekening van de deelnemers.
4.2. Is de deelnemer al begonnen tijdens deze 14 dagen, dan betaalt hij het gedeelte dat al is afgenomen.

5. Annulering
5.1. annulering is mogelijk binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. Zie 4, herroepingsrecht.
5.2. Annulering dan wel het gebruik maken van het herroepingsrecht is altijd schriftelijk (per brief of per e-mail). De datum van het poststempel van de annuleringsbrief of de verzenddatum van de desbetreffende e· mail geldt als aanzegdatum van de annulering.
5.3. Afzeggen van een coachingsessie/consult kan kostenloos tot 24 uur van tevoren. Daarna geldt dat de sessie of het consult gefactureerd wordt volgens het afgesproken uurtarief.

6. Indeling en tijdstippen programma’s en diensten
6.1. hannekenijland.nl heeft het recht de indeling van haar diensten en ook  plaats en tijd te wijzigen of af te gelasten. Deelnemers ontvangen in dat geval bericht per e-mail en eventuele aanbetalingen krijgt hij of zij retour gestort.

7. Betaling
7.1. Betaling van producten en diensten zijn volgens de betalingsafspraken die vooraf worden aangegeven op hannekenijland.nl of in de bevestigingse-mail. Bij niet op tijd betalen kan de deelnemer toegang tot producten of diensten worden ontzegd. Bij bekostiging door derden blijft de deelnemer verantwoordelijk voor de betaling. Door het niet bezoeken van een van de onderdelen van producten of diensten vervalt de financiële verplichting niet.
7.2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn op de factuur is de deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De deelnemer is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Bij deelnemer worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten”.

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1. Van de door hannekenijland.nl verstrekte informatie inclusief het lesmateriaal blijven alle rechten aan hannekenijland.nl voorbehouden.
8.2. Niets uit de uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze , hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën ,opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hannekenijland.nl.
8.3. Het is, zonder schriftelijke toestemming van hannekenijland.nl niet toegestaan lesmateriaal van hannekenijland.nl aan derden ter beschikking te stellen.

9. Aansprakelijkheid

9.1. hannekenijland.nl heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts een inspanningsverplichting.
9.2. hannekenijland.nl is pas in verzuim als de deelnemer haar schriftelijk per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en 10 werkdagen voor nakoming ervan heeft gesteld.
9.3. hannekenijland.nl is niet aansprakelijkheid voor enige schade, zoals letselschade, immateriële schade, verergering/toename van reeds bestaande immateriële schade als gevolg van het volgen van producten of diensten, gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsstagnatie of verlies van data, tenzij de aansprakelijkheid van hannekenijland.nl voor dergelijke schade is gebaseerd op dwingend recht.
9.5. hannekenijland.nl is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derde partijen van wiens diensten zij gebruik maakt.
9.6. hannekenijland.nl is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de website en van gegevens en producten die beschikbaar zijn via websites van derden waarnaar de website via links verwijst.
9.7. De deelnemer moet een vordering op hannekenijland.nl binnen één jaar doen, nadat de oorzaak van de schade zich heeft voorgedaan of de schade bij de deelnemer bekend werd. Deze vordering moet schriftelijk worden ingediend. De deelnemer vrijwaart hannekenijland.nl van vorderingen van derden uit welke hoofde ook, het gevolg zijn van het handelen en/of nalaten van de deelnemer.

10. Klachtenprocedure
10.1. deelnemers kunnen hun klachten per brief of e-mail kenbaar maken. Klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en hannekenijland.nl reageert binnen 2 weken.

11. Website en nieuwsbrief
11.1. hannekenijland.nl heeft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen getroffen om de gegevens die via de website worden verstuurd en verkregen te beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

12. Privacy, Foto’s en Filmopnamen
12.1. hannekenijland.nl verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
12.2. hannekenijland.nl legt de persoonsgegevens van de deelnemer vast voor de acceptatie en de uitvoering van de Overeenkomst.
12.3. hannekenijland.nl kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor relatiebeheer om de deelnemer te informeren over aanbiedingen en andere diensten van hannekenijland.nl. Wil de deelnemer dat niet, dan kan hij dat via info@hannekenijland.nl laten weten.
12.4. De persoonsgegevens van de deelnemer worden verder gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer.
12.5. De deelnemer heeft inzage in zijn persoonsgegevens en recht op verbetering van deze gegevens.
12.6. persoonsgegevens worden nooit aan derden gegeven.
12.7 hannekenijland.nl kan tijdens de bijeenkomsten, trainings-/ cursusdagen voor trainings- of promotiedoeleinden foto’s en/of filmopnamen maken.

13. Algemene bepalingen
13.1. Als hannekenijland.nl op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat deelnemer één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst niet na hoeft te komen.
13.2. De nietigheid, vernietigbaarheid dan wel andere niet-afdwingbaarheid van een bepaling uit de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen uit de overeenkomst. Als een bepaling uit de overeenkomst nietig, vernietigbaar of op andere wijze niet· afdwingbaar mocht zijn, zal hannekenijland.nl binnen redelijke termijn voorzien in een nieuwe bepaling met rechtskracht die de oorspronkelijke bedoeling van hannekenijland.nl zo veel mogelijk benadert.
13.3. De door hannekenijland.nl verzonden e-mailberichten gelden als ontvangen binnen 24 uur nadat zij verzonden zijn aan het e-mailadres dat de deelnemer heeft opgegeven.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1. Op de rechtsverhouding tussen de deelnemer en hannekenijland.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechter te Almelo is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van tussen de deelnemer en hannekenijland.nl ontstane geschillen.
14.3 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.

Hier vind je me

Hanneke Nijland
Waterhoekweg 4a
7597 MA Saasveld
(diep in de prachtige
Twentse binnenlanden)

T 06 508 338 00
E hnd@hannekenijland.nl

KvK    08153914
btw    NL 1042.50.781.B01
IBAN  NL56 ABNA 0519 1818 67

Stel je vraag!

Ik help je graag. Stuur een mail of bel me:
06 508 338 00.

00-hanneke-nijland-fcDelen mag, zoveel je wilt. Als je de content maar onveranderd laat en mijn naam en website als bron vermeldt.

>> Algemene voorwaarden
>> Disclaimer